Geodezja i kartografia
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku geodezja i kartografia zdobywają kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:
- pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej,
- rozpoznanie obrazowe,
- meteorologia.
W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent posiada wiedzę niezbędną do:
- projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych;
- współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych;
- metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych;
- zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map z wykorzystaniem techniki komputerowej;
- metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS i LIS;
- teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery.
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.