Wojskowa Akademia Techniczna jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. WAT to otwarty uniwersytet naukowo-badawczy nowej generacji, zapewniający najwyższą jakość kształcenia politechnicznego i wojskowego, unikalne połączenie uniwersytetu wojskowo-cywilnego.

W myśl nadrzędnej dewizy "Omnia pro patria" – "Wszystko dla Ojczyzny” uczelnia, powołana w 1951 roku, kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół ...

Pokaż więcej informacji o uczelni...

Wojskowa Akademia Techniczna jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. WAT to otwarty uniwersytet naukowo-badawczy nowej generacji, zapewniający najwyższą jakość kształcenia politechnicznego i wojskowego, unikalne połączenie uniwersytetu wojskowo-cywilnego.

W myśl nadrzędnej dewizy "Omnia pro patria" – "Wszystko dla Ojczyzny” uczelnia, powołana w 1951 roku, kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

W ofercie edukacyjnej WAT znajdują się:
• studia wojskowe i cywilne
• studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie)
• studia drugiego stopnia (magisterskie)
• studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
• studia podyplomowe, kursy dokształcające i językowe

Proces dydaktyczny w Akademii realizuje osiem podstawowych jednostek organizacyjnych:
• Wydział Cybernetyki
• Wydział Elektroniki
• Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
• Wydział Logistyki
• Wydział Mechaniczny
• Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
• Wydział Nowych Technologii i Chemii
• Instytut Optoelektroniki

WAT to wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa ponad 900 nauczycieli akademickich, w tym: ponad 90 profesorów, ponad 120 doktorów habilitowanych, blisko 450 doktorów i około 200 pracowników naukowo-technicznych.

Wojskowa Akademia Techniczna jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zarówno stopnia doktora jak i stopnia doktora habilitowanego. WAT współpracuje z uczelniami w kraju i za granicą, poprzez wymianę studentów i kadry naukowej.

Akademia kształci studentów na 20 kierunkach, z czego studentów wojskowych na 10 z nich:
• budownictwo
• chemia
• elektronika i telekomunikacja
• geodezja i kartografia
• informatyka
• kryptologia i cyberbezpieczeństwo
• logistyka
• lotnictwo i kosmonautyka
• mechanika i budowa maszyn
• mechatronika

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP w korpusach i grupach osobowych zgodnych z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów, podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe. Absolwenci studiów wojskowych w Akademii otrzymują tytuł magistra inżyniera i są mianowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

W roku akademickim 2017/2018, łącznie na studiach I i II stopnia, będzie studiowało w Wojskowej Akademii Technicznej blisko 10 tysięcy studentów, z czego ponad 1600 wojskowych.

Dane kontaktowe:

ul. gen. S. Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl rekrutacja.wat.edu.pl
tel. centrala WAT +48 261 839 000

Ukryj informacje o uczelni
Kierunki prowadzone na uczelni:
Budownictwo
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Chemia
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Elektronika i telekomunikacja
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Geodezja i kartografia
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Informatyka
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Logistyka
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Lotnictwo i kosmonautyka
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Mechanika i budowa maszyn
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Mechatronika
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia