Lekarski
stacjonarne, 6-letnie jednolite magisterskie

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW PODCHORĄŻYCH – PRZYSZŁYCH LEKARZY WOJSKOWYCH DLA POTRZEB SZ RP
Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania Wojskowej Akademii Medycznej. Oprócz tradycyjnych przedmiotów dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty wojskowo-medyczne i wojskowe. Od momentu rekrutacji student-podchorąży nosi mundur, jest skoszarowany, otrzymuje żołd, uczestniczy w dodatkowych zajęciach z przedmiotów wojskowo-lekarskich i wojskowych i ma zapewnioną po ukończeniu studiów pracę jako lekarz-oficer w strukturach wojskowej służby zdrowia.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia chorób oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
Absolwenci kierunku lekarskiego – stypendyści Ministerstwa Obrony Narodowej obok wymienionych powyżej umiejętności posiadają wiedzę niezbędną w pracy lekarza-oficera.
Wojskowa służba zdrowia obejmuje całokształt opieki medyczno-sanitarnej w wojsku. Do jej zadań należy:
• utrzymanie i praca nad wzmacnianiem stanu zdrowotnego sił zbrojnych przez właściwy dobór kandydatów do służby wojskowej
• stała kontrola ich stanu zdrowia;
• zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarno-epidemiologicznych;
• szczepienia ochronne, wykrywanie zakażeń;
• edukacja – prowadzenie szkoleń medycznych;
• przygotowanie sił zbrojnych na wypadek wojny;
• zdolność do działania w warunkach polowych