Mechatronika
stacjonarne, studia I stopnia

Studia na kierunku mechatronika są studiami o profilu ogólnoakademickim w specjalności prace podwodne. Wiedza i umiejętności określone dla absolwenta są rozliczane w ramach rygorów dydaktycznych objętych planem studiów. Czas trwania studiów - 7 semestrów (3,5 roku). Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego oraz letniego, po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni w każdym semestrze. Uczelnia organizuje praktykę ogólnowojskową w formie szkolenia poligonowego, a w semestrach letnich - kursy niezbędne na kierunku mechatronika w specjalności prace. Po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki na okrętach MW RP oraz w zakładach pracy w wymiarze do 12 tygodni. Nauczanie języka angielskiego w uczelni odbywa się w formie nauczania programowego, w efekcie którego absolwent studiów I stopnia osiąga znajomość języka zgodnym ze Standardowym Profilem Językowym (SPJ) na poziomie 2222. Warunkami ukończenia studiów są: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów wymaganych planem studiów; zaliczenie praktyk okrętowych, szkolenia poligonowego i kursów objętych planem studiów; złożenie pracy inżynierskiej i zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz prawo do kwalifikacji na studia II stopnia. Kandydaci na ż/z odbywają praktyki w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego , w dywizjonach okrętów wsparcia, w dywizjonach trałowców, Grupach Nurków Minerów i Brzegowej Grupie Ratowniczej. Elementy Szkolenie ogólno-wojskowego odbywają się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w m. Czernica.